لطفا برای دیدن کلیه اطلاعیه ها
صفحه را به پایین اسکرول نمایید

توضیح قوانین سفرهای عکاسی بنده که البته سفرها به تاریخ پیوسته است و نیازی به گوش فرا دادن نیست ؛ ولی اگر چهل دقیقه زمان صرف کردید و گوش جان سپردید ، به بنده ناسزا نگویید

download voice

فراخوانهای نمایشگاه ها ، حضور در مکانهای هنری / فرهنگی و شرایط بازدید از موزه ها